Statut Fundacji

Strona główna » Statut Fundacji

STATUT FUNDACJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą: Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:

Nadejda Kirova, zamieszkała: 04-776 Warszawa, ulica Źródlana nr 16, legitymująca się dowodem osobistym AWF975167, PESEL 74032816625,
zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym repertorium A nr 3691/2014 podpisanego przed notariuszem Iwona Umecka w Warszawie działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego Statutu.

§2

Fundacja ma osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.

§4

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
§5

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celu, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Fundacja może posiadać oddziały w tym i zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.

§6

1. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i inne nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§8
Działania Fundacji skierowane są do wszystkich osób, bez względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd.

§9
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale i inne nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

§10
Cele Fundacji:

1. Upowszechnianie idei edukacji i rozwoju opartych na świadomym uczeniu się, z własnej woli, w społeczności równych praw i wzajemnego szacunku.
2. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w edukacji, nauce i zarządzaniu wiedzą.
3. Wprowadzenia i upowszechnianie wiedzy na temat nowoczesnych, innowacyjnych, alternatywnych i prospołecznych metod kształcenia.
4. Prowadzenie działań edukacyjnych na różnych szczeblach kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
5. Wspieranie twórczości, przedsiębiorczości i działalności kulturalnej powiązanej z edukacją i rozwojem osobistym.
6. Poszerzanie świadomości społecznej w dziedzinie edukacji, samorozwoju, nauki i funkcjonowania rynku pracy.
7. Poszerzania świadomości społecznej w zakresie równouprawnienia.
8. Zmiana systemu kształcenia uczniów i nauczycieli mająca na celu kreowania społeczeństwa samouczącego się oraz gospodarkę opartej na wiedzy;
9. Propagowanie dobrych praktyk w dziedzinie nauki, edukacji i zarządzania oświatą.
10. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych w efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności, rozwiązywania konfliktów, negocjacji oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
11. Pomoc młodzieży i dorosłym w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
12. Promowanie działalności osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, edukacyjną oraz w zakresie zarządzania wiedzą,.
13. Kształtowanie w dzieciach, rodzicach i nauczycieli postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania;
14. Wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju.
15. Kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
16. Działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia nowych technologii multimedialnych jako narzędzi w edukacji, tworzenia, ekspozycji i rozpowszechnianiu dóbr kultury oraz w społecznej komunikacji;
17. Wspierania działań innych organizacji społecznych, w szczególności tych, których cele są zbliżone do celów Fundacji.

§11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. usunięty
2. usunięty
3. Realizowanie projektów certyfikowania szkół i uczelni oraz innych podmiotów realizujących zadania edukacyjne.
4. usunięty
5. usunięty
6. Wydawanie opinii, komentarzy, recenzji o zakresie tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.
7. Udzielanie patronatów nad przedsięwzięciami o zakresie. tematycznym zbieżnym z celami działania Fundacji.
8. Prowadzenie własnego portalu internetowego w zakresie edukacji i rozwoju.
9. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami, organizacjami pozarządowym, mediami i przedsiębiorcami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
10. usunięty
11. Rozwijanie i finansowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych związanych z edukacją, samorozwoju i kreowania społeczeństwa samouczącego się.
12. Przeciwdziałanie dyskryminacji, w tym praca na rzecz równouprawnienia kobiet.
13. Tworzenie z innymi osobami i instytucjami koalicji obywatelskich o zakresie działania odpowiadającym celom Fundacji.
14. Nawiązywanie partnerstwa publiczno-prywatnego w celu realizacji działań statutowych.
15. Promowanie, inicjowanie, organizowanie i wspieranie przedsięwzięć i projektów w zakresie celów Fundacji.
16. Pozyskiwanie i wypracowywanie metod, rozwiązań i technologii mogących wspierać cele Fundacji i ich propagowanie.
17. Podejmowanie inicjatyw i prowadzenie działań na rzecz zmian przepisów prawa w zakresie edukacji, w taki sposób, by prawo wspierało cele Fundacji.
18. Zakup literatury, sprzętu, oprogramowania, licencji, utworów audio-wideo, usług i rozwiązań pomocnych w realizacji celów fundacji.
19. Prowadzenie akcji informacyjnych, badań, monitoringu i ewaluacji w zakresie określonym celami Fundacji.
20. Udzielanie nagród oraz wyróżnianie osób i organizacji, których działania pomagają promować cele Fundacji.
21. Udzielanie marketingowego wsparcia podmiotów gospodarczych stale finansujących Fundację oraz innych niż Fundacja organizacji społecznych o podobnych celach.

§12

Z uwagi na cele Fundacji nadzór nad jej działalności będzie sprawował Minister Edukacji Narodowej.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§13

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 2.100,- zł (dwa tysiące sto złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Na cele prowadzenia działalności gospodarczej przeznaczona jest kwota 1.000,- zł (jeden tysiąc złotych).

§14

Składnikami majątkowymi Fundacji przeznaczonymi na realizację celu Fundacji są: fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
1. darowizn, spadków, zapisów,
2. dotacji i subwencji oraz grantów,
3. dochodów ze zbiórek i aukcji w rozumieniu ustawy o zbiórkach publicznych
4. dochodów z majątku Fundacji,
5. działalności gospodarczej.

§15

Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

PKD 58.11 Usługi związane z wydawaniem książek
PKD 58.13 Usługi związane z wydawaniem gazet
PKD 58.14 Usługi związane z wydawaniem czasopism i pozostałych periodyków
PKD 59.11 Usługi związane z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
PKD 59.20 Usługi w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
PKD 62.01 Usługi związane z oprogramowaniem
PKD 63.99.1 Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 70.22.1 Usługi doradztwa związane z zarządzaniem
PKD 72.2 Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
PKD 73.11.1 – Usługi reklamowe,
PKD 73.20.1 – Usługi badania rynku i podobne usługi,
PKD 73.20.2 – Usługi badania opinii publicznej,
PKD 74.90.1 – Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi doradztwa gdzie indziej niesklasyfikowane
PKD 85.5 Usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji dla firm
PKD 85.6 Usługi wspomagające edukację dla firm

ORGANY FUNDACJI

§16

1. Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji.
b) Rada Programowa Fundacji

§17

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do pięciu członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa, powoływanych przez Fundatora na czteroletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

§18

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do zadań Zarządu należy:
• kierowanie bieżącą pracą Fundacji i realizacją jej celów,
• uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
• składanie Fundatorowi rocznego sprawozdania z działalności Fundacji,
• zarządzaniem majątkiem Fundacji,
• ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,
• przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji w postaci oświadczenia wymaganego przez prawa.
3. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Prezesa Zarządu.
 O posiedzeniu Zarządu muszą być powiadomieni wszyscy jego członkowie nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed jego terminem, przy czym niestawiennictwo prawidłowo wezwanego członka nie wpływa na ważność uchwał podejmowanych przez Zarząd. Quorum niezbędne do ważności uchwał Zarządu wynosi 50%
4. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
5. Zarząd co roku, do dnia 30 września, zobowiązany jest przedkładać Fundatorowi Roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenie pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora
b) utrata praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej
c) odwołania przez fundatorów Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich fundatorów.

§19

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie członek Zarządu.


§20

1. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową Fundacji, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.
2. Rada Programowa współdziała z Zarządem w celu realizacji statutowych celów Fundacji i jej rozwoju.
3. Członkowie Rady powoływani są na czas nieokreślony.
4. Członkowie Rady Programowej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa z chwilą:
a) złożenia pisemnej rezygnacji,
b) śmierci,
c) odwołania przez Zarządu.

6. Członkowie Rady Programowej mogą być jednocześnie członkami kapituł przyznających nagrody i stypendia oraz członkami innych stałych i niestałych organów Rady Programowej.
7. Rada Programowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę Rady Programowej i przewodniczy jej posiedzeniom, oraz Sekretarza.
5. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb.
6. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd lub Przewodniczący Rady Programowej, zawiadamiając o tym pisemnie pozostałych członków Rady Programowej nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed jego terminem.
7. W posiedzeniach Rady Programowej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.
8. Decyzje Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
9. Do zakresu działań Rady Programowej należy w szczególności:
a) Ustalenie kierunków i metod działania Fundacji.
b) Działanie o charakterze doradczo – konsultacyjnym.
c) Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
d) Analiza inicjatyw i projektów, które będą kierowane do fundacji celem ich realizacji.
ZMIANY W STATUCIE

§21

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Fundator. Zmiany Statutu mogą dotyczyć celu, dla realizacji, którego Fundacja została ustanowiona i określona w Oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji.

POŁACZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§22

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swojego celu.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§23

W sprawach połączenia z inną Fundacją oraz przystępowaniu Fundacji do klastrów, konsorcjów i innych umów nienazwanych właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały.

LIKWIDACJA FUNDACJI

§24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

§25

Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały.